مقالات

اقتصاد انرژی

عبدالناصر همتی  ۱۳۸۳/۰۱/۰۱
منابع تجدیدناپذیر انرژی، در مقادیر محدود در دسترس اند. نفت، گاز و زغال سنگ نمونه ای بارز این منابع هستند که در برخی از متون به نام «منابع پایان پذیر» معرفی شده اند. پایان پذیری اقتصادی منابع تجدیدناپذیر است که اقتصاد منابع تجدیدپذیر را از نظریه متعارف سرمایه متمایز می کند. این کتاب با هدف ارتقای سطح آگاهی دانشجویان تلاش می کند تا با بهره گیری از نظر صاحب نظران برجسته در رشته اقتصاد منابع طبیعی به طور اعم و اقتصاد انرژی به طور اخص، مهم ترین مسائل مربوط به بازار انرژی و تحلیل اقتصادی منابع پایان پذیر انرژی در یک چارچوب تا حدممکن ساده بیان شود.

فهرست:
1-
انرژی و توسعه اقتصادی گذشته و حال
2- تحولات بازار انرژی و اقتصاد کلان
3- شدت انرژی: معیاری فراتر از بهبود بازده
4- مسئله تخصیص منابع پایان پذیر انرژی
5- ساختار بازار: مدل های استخراج منابع تجدید ناپذیر انرژی
6- سیاستهای مالیاتی و تخصیص منابع تجدید ناپذیر انرژی
7- کاربرد نظریه استخراج بهینه منابع تجدیدناپذیر
8- تحلیل بازارهای آنی و آتی
شرح :
فصل اول با عنوان «انرژی و توسعه اقتصادی» گذشته و حال، روند تاریخی استفاده از انرژی – عامل توسعه و تحول جوامع- بررسی و چگونگی ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی تجزیه و تحلیل شده است. در این فصل مسائلی مثل نقش انرژی در رشد اقتصادی، اروپای کشاورزی، دوران قبل از ایجاد راه آهن اروپا، دوران جنگ و سال های بین 1913-1950، دورا نفت ارزان، دوران نفت گران اشاره می شود.
فصل دوم که با عنوان «تحولات بازار انرژی و اقتصاد کلان» مشخص شده، گذشته و حال عرضه و تقاضای جهانی را از نظر جهانی، منطقه ای و به تفکیک کشورهای مهم عرضه کننده و تقاضا کننده منابع انرژی مرور می شود و روند مصرف انواع انرژی، فوران نفت، رشد سریع سهم گاز، کاهش سهم زغال سنگ، انرژی هسته ای و محدودیت های آن، سهم ثابت برق آبی، انرژی و اقتصاد کلان، تغییر تصور عمومی از مسئله انرژی به تفصیل بررسی می شود.
فصل سوم با عنوان «شدت انرژی: معیاری فراتر از بهبود بازده»، مفهوم شدت انرژی و رابطه آن با بهبود بازده انرژی تشریح می کند. در این فصل مشاهده می شود که به کارگرفتن این مفهوم، که یک شاخص برای مقایسه کشورها با یکدیگر است، می تواند نواقص و ناکارآمدی های عمده ای داشته باشد و لذا تفاوت های سطوح شدت انرژی در بین کشورها ممکن است تحت تأثیر تغییرات ساختاری در اقتصاد و تغییرات در درآمد و نظایر آن باشد.
این فصل شامل عناوین شدت انرژی، اهمیت انرژی سنتی ، تعدیل GDP به وسله PPP می باشد.
فصل چهارم که با عنوان « مسئله تخصیص منابع پایان پذیر انرژی» مشخص شده تخصیص منابع پایان پذیر به صورت مقدماتی مطرح شده است. در این فصل، تخصیص منابع در دو حالت هزینه نهایی ثابت و هزینه نهایی افزاینده و با دو فرض فقدان و نیز وجود منبع جانشین، در وضعیت های مختلف بررسی شده است. همچنین، با معرفی پیشرفت فنی و فعالیت های اکتشافی، تخصیص کارآمد منبع تجدیدناپذیر را تجزیه و تحلیل و در پایان به تأثیر پارامترهای مختلف بر الگوی قیمت منبع پایان پذیر اشاره می کند.
در فصل پنجم با عنوان (ساختار بازار: مدل های استخراج منابع تجدیدناپذیری انرژی)، ساختار بازار منابع تجدیدناپذیر را به تفصیل تحلیل و در چارچوب مدل های واقعگرایانه و البته پیچیده تر، رفتار بنگاه های استخراج کننده منابع انرژی بررسی می شود و به ساختار بازار و بهره برداری از منابع تجدیدناپذیر، رقابت ناقص و تکنولوژی تولید و هزینه های استخراج تقسیم می شود و در هر بخش مسائل مربوطه مفصلاً اشاره شده است.
فصل ششم با عنوان «سیاست های مالیاتی و تخصیص منابع تجدیدناپذیر انرژی» به بررسی طرح های مالیاتی در بازار منابع طبیعی اختصاص دارد. در این فصل، تأثیر انواع مختلف مالیات بر الگوی استخراج و مسیر قیمت منابع تجدیدناپذیر انرژی بررسی و سیاست های بهینه مالیاتی ارزیابی می شود. در این فصل به مسائلی مثل وضع مالیات بر منابع تجدید ناپذیر(مالیات بر حفظ منابع طبیعی- مالیات بر سود) و سیاست های مالیاتی برای تصحیح تخصیص های غیرکارآمد(تعادل رقابتی و انحصاری- سیاست بهینه مالیاتی) اشاره شده است.
فصل هفتم با عنوان «کاربر نظریه استخراج بهینه منابع تجدیدناپذیر) با طرح چند مسئله کاریدی نتایج به دست آ»ده تحت شرایط متفاوت بازار منابع تجدیدناپذیر انرژی را با یکدیگر مقایسه می شود.
در فصل آخر، با تحلیل بازارهای آنی و آتی کالاهایی نظیرنفت وگاز بررسی می شود که چگونه قیمت ها، نرخ تولید و سطح موجودی کالا به هم مرتبط اند و از طریق تعادل در دو بازار به هم پیوستند، یکی بازار نقد برای خرید و فروش آنی کالا و دیگری بازار ذخیره کالا، تعیین می شود. در این فصل مسائلی مثل بازارهای نقد و بازارهای ذخیره، موجودی های انبار و پویایی های قیمت، شوک زودگذر تقاضا، افزایش پایدار در نوسان، قیمت های آتی، قیمت های سلف و قیمت های آتی، بازده آسایش، وضعیت پس بهین، قیمت آنی انتظار در آینده، خطرزدایی وریسک مبنا بررسی و تحلیل می شود.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.